Skočiť na hlavný obsah

Etický kódex časopisu Filozofia

Publikačná etika časopisu Filozofia vychádza z Etického kódexu Výboru pre publikačnú etiku (COPE) dostupného on-line na https://publicationethics.org a z príkladov dobrej praxe v slovenskom a zahraničnom akademickom prostredí (napr. Etický kódex časopisu ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE a Etický kódex časopisu ArteActa - dostupné na: https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI/ethics;
https://www.arteacta.cz/wp-content/uploads/2018/10/eticky-kodex-aa.pdf.

Etický kódex rešpektuje Etický kódex Slovenskej akadémie vied a upravuje etické povinnosti jednotlivých autorov, recenzentov, redaktorov a ostatných členov redakčnej rady a vydavateľa a je pre nich záväzný.

I. Povinnosti autorov

 1. Za autora alebo spoluautorov (ďalej aj „autor“) príspevku (článku, eseje, diskusného príspevku, recenzie – ďalej aj „článok“ alebo „štúdia“) sa považujú len tí, ktorí významne prispeli ku koncepcii, podobe a formulovaniu predkladaného rukopisu článku. Všetci spoluautori musia byť uvedení v texte rukopisu článku jednoznačne v okamihu jeho predloženia. Žiadosti o prípadnom doplnení spoluautorov po prijatí rukopisu podliehajú schváleniu šéfredaktora.
 2. Autor článku je povinný predložiť redakcii časopisu len taký rukopis, ktorý je jeho pôvodnou vedeckou prácou; na požiadanie musí byť autor schopný túto skutočnosť preukázať. Pokiaľ autor použil pri práci pramene pochádzajúce od iných autorov, je povinný ich správne a úplne citovať v súlade s Pokynmi pre autorov časopisu Filozofia. Autor sa zaväzuje uvádzať aj tie publikácie, ktoré nevyužil doslovne, ale významnou mierou ovplyvnili podobu predkladaného rukopisu článku. Autor musí zohľadniť aj relevantné a dostupné práce iných autorov na tému, ktorej je venovaný predložený rukopis, a uviesť ich v zozname literatúry. Plagiátorstvo v akejkoľvek podobe, vrátane autoplagiátorstva, považuje redakcia za neetické správanie, ktoré je neakceptovateľné. Filozofia pravidelne používa na kontrolu predložených príspevkov antiplagiátorský systém iThenticate.
 3. Autor článku je povinný redakčnej rade predložiť iba taký rukopis, ktorý ešte nebol ani úplne ani čiastočne publikovaný. Čiastočné publikovanie rukopisu je prípustné len vtedy, keď nová štúdia je na obsahu už publikovaného textu postavená. Autor sa zaväzuje, že počas redakčného konania až do jeho ukončenia rukopis nepredloží na publikovanie v inom časopise alebo v akejkoľvek inej publikácii. Autor predložením rukopisu potvrdzuje, že je jediným majiteľom autorských práv viažucich sa k článku; v prípade, že ide o spoločné dielo viacerých autorov, hlavný autor je zodpovedný za riadne a úplné uvedenie všetkých spoluautorov a za to, že má súhlas ostatných spoluautorov s predložením rukopisu do časopisu. Autor musí uviesť prípadný zdroj finančnej podpory výskumu a svoje pracovisko (afiliáciu). Nerešpektovanie autorských práv iných autorov považuje redakčná rada za neetické správanie, ktoré je neakceptovateľné.
 4. Autor článku musí používať argumentáciu vystavanú na pravdivých údajoch, objektívnych zisteniach a výsledkoch svojho vedeckého výskumu, podložených vedeckými východiskami a princípmi. Redakčná rada považuje zavádzajúce, mystifikujúce alebo vedome nepravdivé tvrdenia či nesprávne vyhlásenia za neetické správanie, ktoré je neakceptovateľné.
 5. Autor predložením rukopisu vyjadruje svoj súhlas s redakčným konaním a osobitne s jeho postúpením na obojstranne anonymné recenzné konanie, prípadne ďalšie hodnotenie redakčnou radou. Ak autor po predložení rukopisu vo svojom článku odhalí závažnú chybu alebo inú závažnú nepresnosť, je povinný o nej informovať šéfredaktora a výkonného redaktora. Autor je povinný spolupracovať v tejto veci s výkonným redaktorom a poskytnúť mu potrebnú urýchlenú súčinnosť na zabezpečenie odstránenia závažnej chyby alebo inej závažnej nepresnosti, alebo na stiahnutí článku z redakčného konania. Neposkytnutie informácie o závažnej chybe alebo inej závažnej nepresnosti alebo neposkytnutie súčinnosti považuje redakčná rada za neetické správanie, ktoré je neakceptovateľné.
 6. Autor predložením rukopisu poskytuje redakčnej rade bezplatné právo na jeho publikovanie tak v tlačenej, ako aj v elektronickej podobe. Autor tiež súhlasí so zaradením článku do všetkých databáz, v ktorých je alebo bude časopis zaradený. Autor zároveň súhlasí s uvedením svojho mena, priezviska, pracoviska a kontaktnej e-mailovej adresy v časti za článkom.

II. Povinnosti recenzentov

 1. Recenzia je neoddeliteľnou súčasťou formalizovanej vedeckej komunikácie. Úlohou recenzenta je napomáhať šéfredaktorovi a redakčnej rade v rámci redakčného konania rozhodnúť o publikovaní rukopisu alebo o zamietnutí rukopisu. Cieľom recenzie je napomôcť autorovi rukopisu vylepšiť rukopis. Recenzent nesmie hodnotiť rukopis, pri ktorom by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, ktorý vyplýva z konkurenčného alebo iného vzťahu s autorom rukopisu. Za konflikt záujmov sa v tomto prípade považuje predovšetkým akýkoľvek prospech recenzenta zo schválenia alebo zamietnutia rukopisu, spolupráca na danom projekte v uplynulých štyroch rokoch, zásadný názorový rozdiel na hlavnú tému recenzovaného rukopisu a pod. Recenzent je preto povinný šéfredaktorovi oznámiť akýkoľvek konflikt záujmov.
 2. Recenzent je povinný zabezpečiť, aby všetky informácie, ktoré sú obsiahnuté v rukopise, ostali dôverné. Redakčná rada považuje rukopis za dôverný materiál, a preto ho recenzent nesmie nikomu ukázať a nesmie o ňom s nikým iným okrem šéfredaktora a výkonného redaktora diskutovať. Za dôverné sa považujú aj zásadné informácie alebo myšlienky získané počas recenzného konania, a preto sa nesmú použiť na získanie osobnej výhody recenzenta.
 3. Autori, ktorí už publikovali v časopise Filozofia alebo ktorí chcú v ňom publikovať, by mali považovať za svoju povinnosť vypracovať recenzný posudok na rukopis, keď ich o to požiada šéfredaktor alebo so súhlasom šéfredaktora výkonný redaktor. Ak sa navrhnutý recenzent nepovažuje za odborne erudovaného v oblasti, z ktorej tematicky čerpá rukopis, alebo z vážnych dôvodov nestihne vyhotoviť recenzný posudok v stanovenom termíne, tak je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať výkonného redaktora a ospravedlniť sa z recenzného konania.
 4. Recenzné konanie je obojstranne anonymné. Recenzent je povinný vypracovať recenzný posudok objektívne so zreteľom na intelektuálny obsah a vedeckú hodnotu rukopisu, ako sú relevantnosť, originalita, výstižnosť, zrozumiteľnosť textu a precíznosť, presvedčivosť a adekvátnosť argumentácie. Recenzent vypracúva recenzný posudok v stanovenej štruktúre osobne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 5. Recenzent je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť výkonného redaktora na akékoľvek okolnosti, ktoré môžu byť dôvodom na zamietnutie rukopisu. Samotná recenzia musí byť vypracovaná objektívne, pričom vychádza z poznatkov, teórií a metód príslušnej vednej disciplíny; osobná kritika autora je neprípustná. Recenzent musí vyjadriť svoje názory odborne, jasne, zrozumiteľne a musí ich primerane podporiť relevantnými argumentmi. Recenzent je povinný označiť údaje a informácie, ktoré podľa neho autor nesprávne citoval, alebo necitoval vôbec. Recenzent musí formou vyhlásenia upozorniť výkonného redaktora v prípade zásadnej podobnosti alebo prekrývania medzi posudzovaným rukopisom a akýmkoľvek už publikovaným článkom alebo inou publikáciou, ktorých si je recenzent vedomý. Toto vyhlásenie musí recenzent náležite zdokumentovať.
 6. Ak je rukopis zamietnutý a nebude publikovaný, informácie v ňom obsiahnuté nesmú byť použité v recenzentovom vlastnom výskume bez výslovného písomného súhlasu autora. Recenzent nesmie použiť informácie získané počas vypracovania recenzného posudku na svoj alebo cudzí prospech alebo na znevýhodnenie alebo zdiskreditovanie autora.

III. Povinnosti redaktorov a členov redakčnej rady

 1. Šéfredaktor, výkonný redaktor a redaktor knižných recenzií časopisu Filozofia (ďalej aj „redaktori“) sa usilujú zachovávať profil časopisu a jeho reputáciu. Redaktori sú zodpovední za celkový obsah a štruktúru časopisu.
 2. Redaktori sú povinní zabezpečovať prijímanie rukopisov na základe úplného rešpektovania zásady rovnakého zaobchádzania. Z tohto dôvodu nie sú oprávnení odmietnuť rukopis z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Redaktori sú povinní zabezpečiť vylúčenie konfliktu záujmov v súvislosti s redakčným konaním.
 3. Redaktori sa riadia všeobecnou koncepciou vydavateľa, berú na vedomie odporúčania redakčnej rady časopisu a postupujú v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä autorským zákonom a občianskym zákonníkom. Redaktori môžu svoje rozhodnutia konzultovať s členmi redakčnej rady, s recenzentmi alebo vydavateľom.
 4. Redaktori dodržujú postupy, ktoré garantujú kvalitu obsahu časopisu, a zodpovedajú za to, že ich rozhodnutia nebudú žiadnym spôsobom ovplyvnené prípadnými komerčnými, osobnými alebo inštitucionálnymi záujmami. Redaktori zabezpečujú, aby hodnotenie rukopisu bolo nepredpojaté a nestranné a aby hodnotenie bolo založené len na základe jeho odborného obsahu. S týmto cieľom šéfredaktor alebo s jeho súhlasom výkonný redaktor zabezpečuje odovzdávanie anonymných recenzných posudkov autorovi na ich zapracovanie do rukopisu. Redaktori sú oprávnení požadovať, aby všetci prispievatelia a recenzenti oznámili prípadné konflikty záujmov, a uverejniť opravy, pokiaľ sa konflikt záujmov zistí až po publikovaní rukopisu. Šéfredaktor je oprávnený prijať, odmietnuť, alebo požadovať úpravu rukopisu. Šéfredaktor je oprávnený prerušiť alebo zastaviť redakčné konanie aj v prípade rukopisu, ktorý je podozrivý z plagiátorstva alebo z falšovania údajov či iného neetického konania. V takom prípade šéfredaktor alebo s jeho súhlasom výkonný redaktor požiada autora o vysvetlenie. Pokiaľ nedostane odpoveď v primeranej lehote alebo odpoveď nie je uspokojivá, redakčné konanie zastaví a redakčnej rade navrhne opatrenie voči autorovi.
 5. Šéfredaktor spolu s výkonným redaktorom s cieľom zaistenia kvality rukopisu a jeho vedeckého obsahu zabezpečujú prvotné interné zhodnotenie rukopisu, a to po stránke formálnej, ako aj po stránke zistenia súladu obsahu rukopisu so zameraním časopisu. Ak toto hodnotenie bude negatívne, oznamuje túto skutočnosť na základe rozhodnutia šéfredaktora výkonný redaktor autorovi rukopisu bez zbytočného odkladu. V takom prípade rukopis nejde na recenzné konanie. Ak má šéfredaktor pochybnosti o obsahovom súlade rukopisu so zameraním časopisu, výkonný redaktor pošle rukopis na anonymné predbežné posúdenie jednému recenzentovi. Ak je výsledok predbežného posúdenia negatívny, oznamuje túto skutočnosť na základe rozhodnutia šéfredaktora výkonný redaktor autorovi rukopisu bez zbytočného odkladu. Ak je výsledok predbežného posúdenia rukopisu kladný, výkonný redaktor zabezpečí jeho štandardné anonymné posúdenie. Šéfredaktor a výkonný redaktor kontrolujú dodržanie publikačnej etiky autorom článku.
 6. Redaktori nesmú poskytovať informácie o predloženom rukopise nikomu inému ako jeho autorovi, ďalším členom redakcie a recenzentom (vrátane potenciálnych). Redaktori nesmú bez výslovného písomného súhlasu autorov použiť z nepublikovaného rukopisu článku získané poznatky ani ďalšie nepublikované myšlienky získané v rámci recenzného konania pre svoj výskum alebo pre výskumu iných. Redaktori zabezpečujú opravy, vysvetlenia alebo ospravedlnenia súvisiace s publikovaným článkom.
 7. Členovia redakčnej rady dodržujú rovnako ako redaktori zásady mlčanlivosti, pravidlá nestrannosti a pravidlá o konflikte záujmov. V prípade predloženia na publikovanie rukopisu člena redakčnej rady (vrátane šéfredaktora, výkonného redaktora a redaktora recenzií), sa tento autor nezúčastní redakčného konania vlastného príspevku, nebude poznať identitu posudzovateľov a nezúčastní sa ani rozhodovania redakčnej rady o publikovaní, respektíve nepublikovaní svojho diela a ani nejako inak neovplyvní jej rozhodnutie.

IV. Povinnosti vydavateľa

 1. Filozofický ústav SAV ako vydavateľ časopisu Filozofia dbá o to, aby v spolupráci s redaktormi boli dostatočne presne vymedzené úlohy vydavateľa, redaktorov a redakčnej rady časopisu.
 2. Vydavateľ garantuje redaktorom a redakčnej rade nezávislosť ich rozhodnutí a ochraňuje ich pred prípadnými komerčnými, politickými alebo inštitucionálnymi zásahmi a tlakmi.
 3. Vydavateľ dohliada na dodržovanie postupov, ktoré garantujú kvalitu časopisu (recenzné konanie, pravidlá na opravu alebo zamietnutie rukopisu), zamedzuje neetickému konaniu (konflikt záujmov, porušenie pravidiel nestrannosti a mlčanlivosti) a nezákonným krokom (porušenie autorského zákona a ďalších práv duševného vlastníctva, porušenie občianskeho zákonníka a pod.).
 4. Vydavateľ sa zasadzuje za objektívne hodnotenie časopisu vo verejnosti i v relevantných citačných databázach (Arts & Humanities Citations Index (The Web of Science Core Collection), Current Contents Arts & Humanities (Additional Web of Science Indexes), Scopus a iné).
 5. Vydavateľ nesmie neoprávnene ovplyvňovať hodnotenie časopisu tým, že by neodôvodnene zvyšoval akúkoľvek jeho merateľnú hodnotu (náklad, on-line čítanosť a pod.).
 6. Vydavateľ vie transparentne preukázať spôsob financovania časopisu. Vydavateľ sa zaväzuje, že bude plniť všetky zmluvné záväzky, ktoré v súvislosti s prípravou, vydávaním a šírením časopisu uzavrie.
 7. Vydavateľ dlhodobo archivuje finálnu publikovanú verziu všetkých čísiel časopisu.