Skip to main content

Publication Details

Value Neutrality in the Social Sciences

(Original title: K otázke hodnotovej neutrality spoločenských vied)
Filozofia, 65 (2010), 8, 792-803.
Type of work: Horizons
Publication language: Slovak
Abstract

Stať je príspevkom k prebiehajúcim sporom o problematike hodnotovej neutrality spolo- čenských vied. Skutočný zmysel tézy o hodnotovej neutralite spoločenských vied nie je podľa autora v popieraní hodnotovej viazanosti vedy, ale 1. v jasnom rozlíšení pravdy, ako vzťahu obsahu našich tvrdení k objektívnej realite, a hodnoty, ako vzťahu objektívnej reality k našim potrebám a záujmom; 2. v rozlíšení hodnoty a hodnotenia; 3. v rozlíšení faktuálnych tvrdení o hodnotách, ktoré podliehajú kritériu pravdivosti, a hodnotiacich tvrdení, ktoré podliehajú kritériu hodnotovej adekvát- nosti; 4. v rozlíšení kognitívnych (vedeckých) a nekognitívnych (mimovedeckých) hodnôt; 5. v jasnom rozlíšení pozitívnych hodnôt, ktoré napomáhajú smerovanie vedy k objektívnej pravde a k novým výsledkom a negatívnych hodnôt, ktoré tento proces hamujú; 6. v úsilí o zjednotenie objektivity vedy s pokrokovým sociálnym hnutím za likvidáciu chudoby, ekonomickej, sociálnej, politickej a kultúrnej nerov- nosti, za všestranný rozvoj tvorivých ľudských bytostných síl.

Keywords

Value, Value neutrality, Value statement, Cognitive and non-cognitive values

File to download: PDF