Skočiť na hlavný obsah

Pokyny pre autorov

1. Práva a povinnosti autorov

O právach a povinnostiach autorov hovorí etický kódex.

2. Jazyk, formát a rozsah príspevkov

Filozofia uverejňuje príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Autori zasielajúci príspevky v angličtine, pre ktorých však angličtina nie je materinským jazykom, by si mali ešte pred zaslaním príspevku zabezpečiť korektúry rodeným anglicky hovoriacim odborníkom. Nedostatočná jazyková úroveň príspevku je dostatočným dôvodom na jeho zamietnutie ešte pred začatím recenzného konania.

Redakcia časopisu Filozofia neposkytuje korektúry článkov v anglickom, ani v českom jazyku.

Podrobné pokyny a odporúčania k formálnej úprave príspevkov nájdu autori v tomto dokumente.

Všetky príspevky musia byť vo formáte kompatibilnom s MS WORD, napísané v Times New Roman s riadkovaním 1,5. Pokiaľ má autor obavu, že sa text článku alebo jeho časť môže zobraziť v ďalšom zariadení inak ako zamýšľal, môže do redakcie časopisu Filozofia zaslať spolu s MS WORD dokumentom aj obsahovo zhodnú PDF verziu článku.

Filozofia len zriedka akceptuje príspevky, ktoré sa odchyľujú od požiadaviek na rozsah:

  • Hlavné state: 28 000 – 36 000 znakov vrátane medzier
  • Recenzné štúdie: 18 000 – 27 000 znakov vrátane medzier
  • Eseje: 18 000 – 21 600 znakov vrátane medzier
  • Diskusie – polemiky: 18 000 – 27 000 znakov vrátane medzier
  • Rozhovory: 12 000 – 18 000 znakov vrátane medzier
  • Knižné recenzie: 7 200 – 9 000 znakov vrátane medzier
  • Rôzne (Z vedeckého života, Rozhľady, Anotácie, …): do 7 000 znakov vrátane medzier.

3. Príprava rukopisu pred zaslaním do Filozofie

Titulný list autori zasielajú v samostatnom súbore.

Titulný list obsahuje názov článku, stručné resumé (abstrakt) v anglickom jazyku v rozsahu max. 150 slov, údaje o autorovi (meno, priezvisko, afiliácia, grantová podpora, ORCID, e-mail, telefón).

Príspevky, ktoré autori zasielajú do redakcie, musia byť pripravené na anonymné posúdenie. Anonymný príspevok nemá obsahovať žiadne údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii autora. Autor príspevku môže odkazovať na svoje predchádzajúce diela, ale v takom prípade namiesto referencie uvedie iba slovo autor a tri bodky.

4. Súhlas s verejnou licenciou

Autori predložením článku do Filozofie súhlasia s tým, že ich práca bude licencovaná pod CC BY-NC 4.0. Autori udeľujú redaktorom a vydavateľom Filozofie oprávnenie uverejniť ich články v časopise a označiť Filozofiu ako pôvodné médium uverejnenia.

5. Kam zaslať príspevok

Autori svoje príspevky predkladajú do redakčného systému časopisu Filozofia. Na predloženie príspevku sa treba prihlásiť do systému. Prihlásiť sa môžu len registrovaní autori. Zaregistrovať sa možno tu.

Ak príspevok z nejakých dôvodov nemôžu predložiť do redakčného systému, môžu ho v elektronickej podobe poslať na adresu filofilo@savba.sk.

Nevyžiadané príspevky vydavateľ nevracia.