Skip to main content

Publication Details

Education for a Scientific Worldview Requires Time, Patience and Tenacious Political Educational Work

(Original title: Výchova k vedeckému svetonázoru vyžaduje čas, trpezlivosť a húževnatú politickovýchovnú prácu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 522-524.
Type of work: Discussion
Publication language: Slovak
File to download: PDF