Skočiť na hlavný obsah

Pokyny pre recenzentov

1. Práva a povinnosti recenzentov

O povinnostiach recenzentov a o konflikte záujmov hovorí Etický kódex časopisu Filozofia.

2. Recenzný formulár

Recenzný formulár je štruktúrovaný dokument, ktorý pozostáva:

  1. z otázok, na ktoré posudzovateľ odpovedá „áno“, „čiastočne“, alebo „nie“,
  2. z časti, v ktorých posudzovateľ uvádza dôvody pre svoje rozhodnutie, respektíve svoje odporúčania redakcii alebo autorovi (časť 2.1),
  3. z odporúčania (časť 2.2).

2.1 Dôvody a odporúčania

Posudzovateľ v príspevku uvádza dôvody svojho rozhodnutia a svoje odporúčania autorovi a redakcii. Existuje súvislosť medzi kvalitou finálnej verzie príspevku a podrobnosťou, respektíve konkrétnosťou pripomienok a návrhov posudzovateľa. Vágne alebo nešpecifické komentáre a odporúčania nechávajú autorovi príliš veľký priestor na vykonanie zmien. Potom nemožno hovoriť o cielenom usmernení autora podľa relatívne jednoznačnej predstavy posudzovateľa o verzii článku, ktorý by svojou úrovňou spĺňal kritériá publikovateľnosti na stránkach Filozofie; redakcia v takom prípade len ťažko overí, či sa autor odporúčaniami posudzovateľa riadi alebo nie.

2.2 Odporúčanie

Posudzovateľ v rámci celkového hodnotenia volí jednu z nasledujúcich možností:

  • Prijať príspevok
  • Požadovať prepracovnie
  • Znovu predložiť na recenzovanie
  • Predložiť niekde inde
  • Odmietnuť príspevok
  • Pozri komentáre