Skočiť na hlavný obsah

Redakčný proces

Redakčný proces sa začína odpoveďou autorovi, v ktorej redakcia potvrdzuje doručenie príspevku so žiadosťou o publikovanie. Redakčný proces sa končí zamietnutím príspevku, alebo jeho autorizáciou, ak bol prijatý na publikovanie. Medzi prvou odpoveďou redakcie a zamietnutím, respektíve autorizáciou, sú fázy redakčného procesu, v ktorých sa preveruje a zabezpečuje vhodnosť príspevku na publikovanie vo Filozofii. Jednotlivé fázy redakčného procesu pre state, eseje, diskusie – polemiky, recenzné štúdiesú opísané v časti 1. Redakčný proces pre recenzie je opísaný v časti 2.

1. Fázy redakčného procesu

1.1 Prvé oboznámenie s príspevkom

V tejto fáze sa redakcia oboznámi s obsahom príspevku, posúdi jeho tematickú vhodnosť a tiež si urobí základný obraz o jeho vedeckých kvalitách. Pri prvom oboznámení sa kontroluje najmä splnenie formálnych požiadaviek, ktoré sú uvedené v Pokynoch pre autorov. Príspevok môže byť zamietnutý už na tejto úrovni redakčného procesu. Ak príspevok touto fázou prejde, môže ísť na predbežné posúdenie (časť 1.2), alebo vstúpi priamo do recenzného konania (časť 1.3).

1.2 Predbežné posúdenie

Do predbežného posúdenia vstupuje príspevok len vtedy, keď má redakcia pochybnosť o jeho vhodnosti pre časopis Filozofia, ktorú nebolo možné vylúčiť po prvom oboznámení s príspevkom. Výsledok predbežného posúdenia je informácia od odborníka z oblasti, do ktorej patrí predmetný príspevok, ktorá je určená pre redakciu a o ktorú sa redakcia opiera pri svojom ďalšom rozhodovaní o príspevku. Na predbežné posúdenie sa príspevok odosiela v anonymnej podobe a redakcia zachováva aj anonymitu predbežného posudzovateľa. Fáza predbežného posúdenia trvá približne 14 dní. Príspevok môže ďalej postúpiť do recenzného konania, alebo môže byť zamietnutý.

1.3 Recenzné konanie

Ak sa príspevok dostane cez predchádzajúce fázy redakčného procesu, tak je v anonymnej podobe odoslaný dvom anonymným posudzovateľom. Dátum odoslania príspevku posudzovateľom je začiatkom fázy recenzného konania. Recenzné konanie sa zväčša končí doručením dvoch štruktúrovaných posudkov do redakcie. Štandardná dĺžka vymedzená na vypracovanie posudku je 30 dní. Celková dĺžka recenzného konania však môže byť významne dlhšia (ale aj kratšia) napríklad vtedy, keď sa posudzovateľ, ktorého redakcia osloví, odmietne ujať posudzovania, alebo keď neodovzdá posudok včas. Ďalším relatívne častým dôvodom predĺženia recenzného konania je nezlučiteľné celkové hodnotenie (k rôznym podobám celkového hodnotenia pozri časť 2.2 Pokynov pre recenzentov). Za nezlučiteľné celkové hodnotenie redakcia považuje taký výsledok recenzného konania, v ktorom jeden posudzovateľ odporúča publikovať príspevok, zatiaľ čo druhý posudzovateľ ho zamieta. Ak dôjde k nezlučiteľnému celkovému hodnoteniu, redakcia vyhľadá tretieho posudzovateľa, ktorý na vypracovanie posudku dostane takisto 30 dní. Na základe výsledkov recenzného konania redakcia zaujme svoje konečné stanovisko k publikovaniu príspevku.

2. Recenzie

Recenzie vyhodnocuje redaktor recenzií. Nie sú predmetom predbežného posúdenia ani recenzného konania. Na základe návrhu redaktora recenzií redakcia informuje autora recenzie o svojom stanovisku, v ktorom môže recenziu prijať, zamietnuť, alebo môže autora vyzvať na vykonanie úprav.

3. Príprava prijatého príspevku na vydanie

Ak je žiadosť o publikovanie príspevku akceptovaná, text príspevku bude pripravovaný na tlač. Ak je napísaný v slovenskom jazyku, redakcia zabezpečí jeho jazykovú korektúru. Táto fáza redakčného procesu je posledná a končí sa autorovou autorizáciou finálnej verzie príspevku pripraveného na vydanie.

4. Dĺžka redakčného procesu

Dĺžka redakčného procesu len málokedy trvá menej ako 30 dní. V závislosti od okolností sa môže predĺžiť až na 90 dní.