Skip to main content

Volume 43 (1988), 2

Editorial

(Original title: Spoločenská prestavba a prestavba filozofie)
Filozofia, 43 (1988), 2, 137-138.
File to download: PDF

Social Reconstruction and Reconstruction of Philosophy

(Original title: Aktuálne úlohy filozofie v procese prestavby)
Filozofia, 43 (1988), 2, 139-151.
File to download: PDF
(Original title: Hlavné súvislosti a smery prestavby filozofie)
Filozofia, 43 (1988), 2, 152-162.
File to download: PDF
(Original title: Z diskusie na teoretickom seminári SFS k otázkam prestavby filozofie)
Filozofia, 43 (1988), 2, 163-183.pdf.
File to download: PDF

Bourgeois Philosophy of Science

(Original title: Povaha synkretizácie a integrácie súčasnej filozofickej reflexie vedy)
Filozofia, 43 (1988), 2, 184-191.
File to download: PDF
(Original title: Bachelardovo chápanie pretržltosti vo vývine vedy)
Filozofia, 43 (1988), 2, 192-195.
File to download: PDF
(Original title: Klasická racionalita v reflexii francúzskej epistemológie)
Filozofia, 43 (1988), 2, 196-198.
File to download: PDF
(Original title: Antipozitivizmus a koncepcia vedy Frankfurtskej školy)
Filozofia, 43 (1988), 2, 199-202.
File to download: PDF
(Original title: Piagetov príspevok k epistemologickým problémom vedy)
Filozofia, 43 (1988), 2, 203-206.
File to download: PDF
(Original title: K východiskám falzifikacionizmu K. R. Poppera)
Filozofia, 43 (1988), 2, 207-209.
File to download: PDF

Documents

(Original title: Valné zhromaždenie Slovenskej filozofickej spoločnosti)
Filozofia, 43 (1988), 2, 210-222.
File to download: PDF

Papers - Dialectics of the Contemporary Stage of the Development of Socialism

(Original title: Urýchlenie ako dynamizujúci faktor spoločenského rozvoja za socializmu)
Filozofia, 42 (1988), 2, 212-223.
Abstract

It is the aim and the means of further development of the socialist society to accelerate social development. The paper characterizes approximately the dynamism which is the substance of the perspective application of the acceleration in practice. The dynamism of social development comes to the fore in connection with changes in the determinate influence of the… Read more

File to download: PDF

Views

(Original title: Hegel, Tocqueville a revoluce (Několik poznámek))
Filozofia, 43 (1988), 2, 223-230.
File to download: PDF
(Original title: O osude tartuských kantián)
Filozofia, 43 (1988), 2, 231-237.
File to download: PDF

Scientific Life

(Original title: Noví partneri v medzinárodnej spolupráci)
Filozofia, 43 (1988), 2, 238-240.
File to download: PDF
(Original title: VIII. medzinárodný kongres logiky, metodológie a filozofie vedy)
Filozofia, 43 (1988), 2, 240-244.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Socializmus a budúcnosť ľudstva)
Filozofia, 43 (1988), 2, 245-248.
File to download: PDF
(Original title: K dielu Andreja Siráckeho)
Filozofia, 43 (1988), 2, 249-251.
File to download: PDF
(Original title: O „nových filozofoch“ a „nových pravých“)
Filozofia, 43 (1988), 2, 252-255.
File to download: PDF