Filozofia je akademický časopis, ktorý uverejňuje výsledky základného výskumu z oblasti filozofie (metafyzika, ontológia, epistemológia, filozofia mysle, dejiny filozofie, sociálna a politická filozofia) a príbuzných disciplín (najmä logika, metodológia, etika). Filozofia je recenzovaný časopis, ktorý je otvorený pre všetkých autorov nezávisle od ich metodológie, resp. myšlienkovej orientácie.

Otvorený prístup

Filozofia podporuje myšlienku otvorenej vedy a prispieva k nej tým, že poskytuje neobmedzený otvorený prístup k svojmu uverejnenému obsahu v súlade s Budapeštianskou iniciatívou za otvorený prístup. Časopis Filozofia je neziskový a je plne financovaný svojím vydavateľom. Z týchto dôvodov sú všetky články uverejnené vo Filozofii čitateľom prístupné zadarmo. Od autorov nie sú vyžadované žiadne spracovateľské poplatky, poplatky za predloženie príspevku, ani žiadne ďalšie poplatky za publikovanie vo Filozofii alebo predloženie príspevku.

Autorov povzbudzujeme v tom, aby si sami archivovali publikovanú verziu svojej práce v inštitucionálnych repozitároch podľa vlastného výberu.

Autorské práva a licencie

Od ročníka 75 (2020) sú články uverejnené vo Filozofii licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0). Táto licencia povoľuje šírenie a prispôsobovanie licencovaného diela v ľubovoľnom médiu a formáte na nekomerčné účely iba ak je zabezpečené, že pôvodné dielo je riadne citované, že sa na licenciu správne odkazuje a všetky zmeny sú správne uvedené.

Nositeľmi autorských práv článkov uverejnených vo Filozofii sú ich autori. Autorom umožňujeme zachovávať práva na ich články bez obmedzení.

Autori predložením článku Filozofii súhlasia s tým, že ich práca bude licencovaná pod CC BY-NC 4.0. Autori udelujú editorom a vydavateľom Filozofie oprávnenie uverejniť ich články v časopise a označiť Filozofiu ako pôvodné médium uverejnenia.

Redaktori a vydavatelia môžu tieto články uchovávať vo verejne dostupnom elektronickom archíve časopisu a v ľubovoľných úložiskách, na ktorých sú uchované články uverejnené v časopise, bez získania explicitného súhlasu autorov, ale iba pod podmienkou, že požiadavky stanovené v CC BY-NC 4.0 sú splnené.

Indexovanie

Články uverejnené v časopise Filozofia sú indexované v Current Contents®/Arts & Humanities; Web of Science Core Collection (Arts & Humanities Citation Index);; SCOPUS; Dietrichs Index Philosophicus; International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences; IBZ – Online (www.gbv.de); IBR – International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences; IBR – Online (www.gbv.de); CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities); EBSCO; Philosopher’s Index; ERIH PLUS; Sherpa Romeo.

Texty publikované v časopise Filozofia sú zaraďované do Slovenského národného korpusu – uceleného súboru jazykových dát, určeného pre lexikografický, gramatický a štylistický výskum slovenského jazyka. Slovenský národný korpus spravuje a vedecky spracováva Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.