Skočiť na hlavný obsah

Detail príspevku/publikácie

Historicistická koncepcia slovanstva v politickom myslení S. H. Vajanského

Filozofia, 66 (2011), 10, 1013-1023.
Typ článku: State
Abstrakt

Medzi základné myšlienky, ktoré formovali povedomie slovenskej národnej individuálnosti patrí aj idea Slovanstva. V jej kontexte Vajanský propagoval historicistický koncept vývinu Slovanstva pod Ruskou dominanciou, ktorý mal predstavovať novú civilizačnú etapu v spredmetňovaní ideálu ľudskosti. Táto predstava S. Hurbana Vajanského o význame a povahe Slovanstva vychádzala z Herderovej vízie o civilizačnom a kultúrnom poslaní Slovanov v dejinách. Vajanského rusofilstvo voľne nadväzovalo na politické myslenie a etnický romantizmus Ľ. Štúra, ale aj ruských slavianofilov a panslavizmus N. J. Danilevského. Ústredným ideologickým prvkom reinterpretovanej idey Slovanstva sa opäť stáva Rusko a romanticky esencializujúce predstavy o civilizačných prednostiach Slovanstva pred Západom. Vytvorenie kultúrne jednotného civilizačného okruhu Slovanov, pri zachovaní národnej individuálnosti sa tak stáva novým cieľom Vajanského myšlienky Slovanstva.

Kľúčové slová

S. H. Vajanský, Slavism, Historicism, Ethnic romanticism, Ľ. Štúr, Russia

Súbor na stiahnutie: PDF