Skip to main content

Publication Details

Remarks On Štúr's Conception of the Life Build-Up as A Positive Alternative to Vitalism

(Original title: Poznámky k Štúrovej koncepcii životnej výstavby ako pozitívnemu variantu vitalizmu)
Filozofia, 56 (2001), 9, 657-661.
Type of work: Papers
Publication language: Slovak
File to download: PDF