Skip to main content

Volume 66 (2011), 2

Papers

(Original title: Neskorý Wittgenstein o logických pravidlách)
Filozofia, 66 (2011), 2, 109-121.
Abstract

In his remarks from later period, Ludwig Wittgenstein is frequently concerned with so-called external roots of our logical operations. He asks questions like: ‘How is anything like logical necessity possible?‘; ‚How is possible anything like following a logical rule under normal circumstances?‘; ‚Where is the compelling force of a logical proof coming from?‘; etc… Read more

File to download: PDF
(Original title: Sociálna práca a etika)
Filozofia, 66 (2011), 2, 122-132.
Abstract

Štúdia analyzuje povahu etických otázok inherentných sociálnej práci a na vybraných problémoch ukazuje, ako a prečo tieto etické otázky vznikajú. Zameriava sa na tri ústredné otázky, pod ktoré možno subsumovať väčšinu etických problémov. Po prvé, prečo dodržiavať morálne normy, aké dôvody máme preto, aby sme prijali morálku za rámec svojho konania? Po druhé, akým… Read more

File to download: PDF
(Original title: Nietzsche on History and Historical Education through Tragic Sense)
Filozofia, 66 (2011), 2, 133-140.
Abstract

Nietzsche’s definition of history is based on his refusal to conceive it as “pure science”: We can employ history only “for the purpose of life”. This vitalistic perspective led us to initially tackle the nietzschean interpretation of life, which is concerned with a “dark, driving power that insatiably thirsts for itself”, which, in its effort to be redeemed from… Read more

File to download: PDF
(Original title: The Controversy Over Res in Philosophy of Science and the Mysteries of Ontological Neutrality)
Filozofia, 66 (2011), 2, 141-153.
Abstract

Clarification of the terms ‘realism’ and ‘antirealism’ has always been a challenging task for philosophers of science, epistemologists, and metaphysicians. The first part of my paper offers a certain classification and critical exposition of realisms in philosophy of science. Next, I take up the issue of finding a middle or natural ground between realism and… Read more

File to download: PDF
(Original title: Fenomenotechnika z historického hľadiska: jej pôvod a dôsledky pre filozofiu vedy)
Filozofia, 66 (2011), 2, 154-166.
Abstract

This article provides an overview of the historical and philosophical contexts from which G. Bachelard’s concept of “phenomenotechnique” originated. It shows why phenomenotechnique is crucial for science studies. By incorporating the concept of phenomenotechnique into Hacking’s and Galison’s models of science, I argue that we can avoid the radicalism of both while… Read more

File to download: PDF

Inaugural Lectures

(Original title: Peripetie a perspektívy skúmania povahy ľudskej mysle v súčasnej filozofii)
Filozofia, 66 (2011), 2, 167-173.
File to download: PDF

Horizons

(Original title: Miesto antického skepticizmu vo filozofii 16. storočia)
Filozofia, 66 (2011), 2, 174-185.
Abstract

Príspevok mapuje znovuobjavenie antického skepticizmu v renesančnej filozofii (najmä) šestnásteho storočia. Analyzuje motívy jeho uplatnenia, stopuje dôležité udalosti, ktoré pomohli k jeho znovuoživeniu. Autor sa opiera o významné zahraničné práce ako aj o primárne zdroje. Príspevok analyzuje dôvod využitia skeptických argumentov, ktorý autor vidí prevažne vo… Read more

File to download: PDF

Reviews

(Original title: Marvan, T.: Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka)
Filozofia, 66 (2011), 2, 186-190.
File to download: PDF
(Original title: Funda, O. A.: Když se rákos chvěje nad hladinou)
Filozofia, 66 (2011), 2, 190-194.
File to download: PDF
(Original title: Foucault, M.: Zrození kliniky)
Filozofia, 66 (2011), 2, 194-196.
File to download: PDF
(Original title: Dinuš , P. a kol.: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989)
Filozofia, 66 (2011), 2, 197-201.
File to download: PDF
(Original title: Dennett, D. C.: Záhada ľudského vedomia)
Filozofia, 66 (2011), 2, 201-204.
File to download: PDF

Scientific Life

(Original title: Filozofia výchovy z historickej a súčasnej perspektívy)
Filozofia, 66 (2011), 2, 205-207.
File to download: PDF